çağrı

SEMPOZYUMUN AMACI

“Sürdürülebilir Gelişme”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini “Sürdürülebilir” ilkeler temeline oturtmaya çalışmaktadır. “Sürdürülebilirlik” toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların irdeleneceği sempozyumda “Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre”, “Sürdürülebilir Planlama”, “Enerji ve Çevre”, “Çevre kirliliği Kontrolü ve Denetimi” ve “Çevre Politikaları ve Uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir.

SEMPOZYUMUN KONULARI

1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR ve ÇEVRE

  Sürdürülebilir Yapısal Analizler
  Çelik ve Ahşap Yapılarda Sürdürülebilirlik
  Doğal Afetler Altında Sürdürülebilir Yapılar
  Ulaşım Altyapısında Sürdürülebilir Gelişim
  Geoteknik Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik
  Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
  Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları
  Kıyı-Liman Mühendisliği
  Su Kaynakları
  Kıyı Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar
  Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi
  Mühendislik Jeolojisi
  İnşaat Sistemleri için Sürdürülebilir Yaklaşımlar
  Sismoloji

2 - SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA

  Sürdürülebilirlik-Kentsel/Kırsal Planlama İlişkisi
  Kentleşme ve Çevre Sorunları
  Kentsel Alanların Rehabilitasyonu
  Kentsel Dönüşüm
  Kültürel-Tarihi Miras ve Çevre
  Peyzaj Planlaması

3 - ENERJİ ve ÇEVRE

  Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi
  Mikroklima Denetimi
  Yapı Performansı Değerlendirmesi
  Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  Yaşam Döngüsü Değerlendirme
  Çevresel Ürün Bildirgeleri
  Simülasyon Programları

4 - ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜ ve DENETİMİ

  Küresel İklim Değişikliği
  Hava-Su-Toprak-Gürültü Kirliliği
  Ekolojik Zehirlenme
  Kaynakların Korunumu
  Biyolojik Çeşitlilik
  Atık Yönetimi

5 - ÇEVRE POLİTİKALARI ve UYGULAMALARI

  Çevre Bilimleri ve Teknolojileri
  Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri
  Çevre ve İnsan Sağlığı
  Yasa/Yönetmelik/Strateji/Prensip/Standartlar
  Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku
  Yerel Yönetimler ve Çevre
  Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu